Zametat či nezametat? Víme skutečně, co potřebují děti se sluchovým postižením?

Do vzdělávacího procesu vstupuje celá řada osob, které svým chováním a přístupem nemalou měrou ovlivňují vývoj dítěte. Jsou to rodiče, kteří se zamýšlí nad vhodnou školou, doma aplikují různé výchovné metody, posílají své děti na kroužky, jezdí s nimi na výlety a podnikají spoustu aktivit, kterými své dítě vzdělávají. Jsou to učitelé, kteří volí různé metody a přístupy ve vzdělávání. Jejich osobnost má velký vliv na formování kolektivu na prvním stupni. Jsou to vychovatelky v družině, trenéři a další kroužkoví pedagogové, kteří působí na dítě. A to samozřejmě není všechno. Dítě je součástí bohatého společenství, které na něj záměrně či nezáměrně působí. 

Snad každý rodič by si přál pro své dítě to nejlepší. Někteří svým dětem zametají cestičku, jiní ji nezametají, ale bedlivě dohlíží na to, zda si svou cestu dovede zamést samo. Co když ale nastane situace, kdy rodiče nemají zkušenost, kterou má jejich dítě? Zkušenost tak specifickou, že se najednou octnou v situaci, kdy vlastně neví, jaká míra pomoci je dostatečná a kdy je už nadměrná?

Mluvíme v tuto chvíli o sluchovém postižení. Uvádí se, že až 90% neslyšících dětí se rodí do slyšících rodin, které se většinou s touto problematikou setkávají poprvé. Učitelé mívají se sluchovým postižením podobně málo zkušeností.

Rodiče, učitelé a další lidé, kteří vstupují do vzdělávacího procesu a nemají sluchové postižení, si nedokáží představit, jak moc sluch ovlivňuje naše vnímání, kterým poznáváme svět kolem sebe. Dítě se sluchovým postižením, které je v inkluzivním vzdělávání u nás v českém prostředí, lehce mate své okolí. Toto dítě je totiž většinou kompenzované, to znamená, že nosí sluchadla či má kochleární implantát. Takové dítě se rozvíjí řečově i sluchově, mluví a reaguje na své okolí, v chování se projevuje jako ostatní děti — někdy vyčnívá, někdy zlobí, někdy je hodné, někdy je stydlivé, tiché, neposedné, kamarádské. Vypadá to, že nepotřebuje žádné speciální úpravy a volba nezametání cestičky se jeví jako ta správná. Mnoho učitelů tvrdí, že dítě se sluchovým postižením v jejich třídě nemá žádný problém, má dobré známky, osvojuje si učivo, co víc si přát. To však může poukazovat na vznikající velký problém.

Děti se sluchovým postižením se mnohdy stydí přiznat, že nerozuměly, nebo si ani neuvědomí, že něco přeslechly. Že občas něco přeslechneme, to se může stát všem. Co když se však tato situace opakuje každý den, několikrát? Najednou přeslechnutých a neúplných informací je čím dál tím více… Tyto nepříjemné a neúspěšné komunikační situace zcela jistě na dítě působí. Učitel však stále nevnímá, že by měl s dítětem nějaký problém. Děti si najdou cestičky jak tyto nepříjemnosti kompenzovat — rozhlížejí se kolem sebe, napodobují, spoléhají se více na ostatní, než na sebe ale to přestane stačit, až časem začnou ve výchovně vzdělávacím procesu „plavat“.

Proces inkluze by mimo jiné měl poskytovat individuální přístup ke všem žákům, nejen k těm, kteří mají nějaká vzdělávací specifika. Projekt Zážitkem k porozumění nabízí učitelům metody, které lze aplikovat na celou třídu a zároveň poskytnout individuální podporu všem, kteří ji v tu chvíli potřebují. Všechny naše metody jsou obohaceny o plány hodin a pracovní listy, které může učitel snadno a rychle využít. V metodách pracujeme s kritickým myšlením, čtenářskou gramotností, dramatickou výchovou a mnoha jinými zdroji inspirace od nás i ze zahraničí. V plánech hodin se zaobíráme současnými tématy, které lze snadno zařadit do oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět a průřezových témat, neopomíjíme však ani ostatní předměty a na téma se vždy snažíme dívat komplexně. Učiteli nabízíme odbornou pomoc formou konzultací a seminářů, několikrát do roka zavítáme do tříd, kde pracujeme s celým třídním kolektivem. Dítě se sluchovým postižením má nárok na individuální přístup jako každé jiné dítě a věříme, že vhodně zvolenými komunikačními pravidly a názornými metodami vedoucími k rozvoji myšlení, které jsou využitelné pro celou třídu, budou mít všichni dostatek zážitků k vzájemnému porozumění.

V rámci našeho projektu nabízíme volnočasové aktivity pro děti, pro celou rodinu a širokou veřejnost. Dětem nabízíme kroužek Zážitek, kde se potkávají děti se sluchovým postižením i bez něj a společně hravou formou pronikají do poznání v oblasti sociálně emočních dovedností. 
Široké veřejnosti nabízíme možnost projít si uchem a dozvědět se zajímavé informace o zvuku a sluchu na interaktivní výstavě, která bude putovní a mimo jiné zavítá i do škol, které se podílejí na vzniku našeho projektu.

V současné době hledáme nové učitele, kteří by se rádi stali součástí skupiny pedagogů, kteří testují naše metody. Pokud máte zájem, ozvěte se nám na email zazitek@isheureka.cz.