Metody


MET 01 ŘEČ NEŘEŠ
Metodika využívá prvky dramatické výchovy. Najdete v ní tipy na aktivity, které vám pomohou děti aktivizovat. Metodika poukazuje na formy vizuální výuky, která je pro dítě se sluchovým postižením přirozenější.

PDF

Metodika, plány hodin a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 02 VÍŠ, PROČ ČTEŠ?
Cílem této metodiky je rozvoj čtenářských dovedností. Metodiky nabízí celou řadu aktivit, které podporují práci s textem s ohledem na potřeby dítěte se sluchovým postižením.

PDF

Metodika, plány hodin a pracovní listy v elektronické podobě.

 

 

MET 03 VIDÍM, JAK MYSLÍM
Tato metodika představuje několik myšlenkových cest z konceptu Visible Thinking, které rozvíjí kritické myšlení. Aktivity z této metodiky je vhodné do výuky zařazovat pravidelně.

PDF

Metodika, plány hodin a pracovní listy v elektronické podobě.

 

 

MET 04 DISKUZE BEZ KRIZE 
Metodika seznamuje pedagogické pracovníky s pravidly diskuze, které je účasten žák se sluchovým postižením. Dále metodika seznamuje s dalšími myšlenkovými cestami z konceptu Visible Thinking, které rozvíjí kritické myšlení.

PDF

Metodika v elektronické podobě.

 

 

MET 05 UČÍME SE S PŘÍBĚHEM
Metodika představuje metodu strukturovaného dramatu zpracovanou podle knihy Julse Verna Dva roky prázdnin. Aktivity v metodice propojují vzdělávání s podporou třídního kolektivu.

PDF

Metodika, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 06 MYSLÍM TVOŘIVĚ
Tato metodika představuje další myšlenkové cesty z konceptu Visible Thinking, které rozvíjí kritické myšlení. Aktivity z této metodiky je vhodné do výuky zařazovat pravidelně.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy v elektronické podobě.

 

 

MET 07 CO SLYŠÍM, KDYŽ NESLYŠÍM
Metodika nabízí sérii plánů hodin seznamující děti se zvukem, sluchem a významem smyslového vnímání a poznávání světa kolem nás.

PDF

Metodika, plány hodin v elektronické podobě.

 

 

MET 08 JAK SE UČÍM 
Metodika se zaměřuje na reflexi žákova učení a celkového rozvoje během školního roku.

PDF

Metodika a pracovní listy v elektronické podobě.

 

 

MET 09 PŘÍBĚHEM K PODSTATĚ
Metodika rozvíjí čtenářskou gramotnost a představuje další myšlenkové cesty z konceptu Visible Thinking, které rozvíjí kritické myšlení. Aktivity z této metodiky je vhodné do výuky zařazovat pravidelně.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 10 KAŽDÝ JSME NĚJAKÝ
Metodika pomáhá rozvíjet inkluzivní prostředí, posilovat kolektiv třídy a vytvářet bezpečné prostředí pro celkový rozvoj.

PDF

Metodika a pracovní list v elektronické podobě.

 

 

MET 11 JAK NA WORKSHOP
Metodika představuje celou řadu interaktivních aktivit, které celému třídnímu kolektivu pomohou pochopit problematiku sluchového postižení.

PDF

Metodika, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 12 TICHO UČÍ
V této metodice naleznete celou řadu aktivit, které pracují s tichem a ukazují jak se více zaměřit na vizuální podněty.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 13 UČÍME SE S PŘÍBĚHEM II.
Metodika navazuje na pátou metodiku Učíme se s příběhem a představuje další aktivity strukturovaného dramatu.

PDF

Metodika a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 14 S ASISTENTEM K POROZUMĚNÍ
Tato metodika je primárně určena asistentům pedagoga k pochopení výzev se kterými se dítě se sluchovým postižením ve škole setkává a jak mu na jeho cestě může pomoci.

PDF

Metodika a příloha v elektronické podobě.

 

 

MET 15 DROBKY
Metodika nabízí celou řadu aktivit, které vizualizují výuku. Lze je využít průřezově jak ročníky tak vzdělávacími oblastmi.

PDF

Metodika, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 16 S POHYBEM K POROZUMĚNÍ
Tato metodika nabízí aktivity, které ukazují jak propojit vyučovanou látku s gesty a pohybem, a tím pomoci nejen žákovi se sluchovým postižením s pochopením učiva.

PDF

Metodika a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 17 JAK TO FUNGUJE NA PLANETĚ
Metodika propojuje několik vzdělávacích oblastí jedním příběhem. Žákovi se sluchovým postižením pomáhá pochopit souvislosti. Metodika se zaměřuje také na práci ve skupině a podporu třídního kolektivu.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 18 ŠKOLA V PŘÍRODĚ, EXKURZE A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Metodika poukazuje na klíčové oblasti a komunikační strategie, které je potřeba zařadit do aktivit, které se konají mimo prostor třídy.

PDF

Metodika a příloha v elektronické podobě.

 

 

MET 19 SE VZÁJEMNOU KOMUNIKACÍ K POROZUMĚNÍ
Metodika se zaměřuje na nastavení funkční komunikace mezi všemi aktéry, kteří vstupují do vzdělávání dítěte se sluchovým postižením.

PDF

Metodika a příloha v elektronické podobě.

 

 

MET 20 ZKOUŠENÍM K POROZUMĚNÍ 
V této metodice naleznete užitečné tipy, které můžete využít při ověřování znalostí u dítěte se sluchovým postižením ve vaší třídě.

PDF

Metodika a příloha v elektronické podobě.

 

 

MET 21 ČESKÝ JAZYK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - český jazyk a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro dítě se sluchovým postižením. Metodika popisuje výzvy, které tato vzdělávací oblast u dítěte se sluchovým postižením může přinést. K metodice je zpracován plán hodiny pro každý ročník.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 22 MATEMATIKA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast Matematika a její aplikace a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro dítě se sluchovým postižením. Metodika popisuje výzvy, které tato vzdělávací oblast u dítěte se sluchovým postižením může přinést. K metodice je zpracován plán hodiny pro každý ročník. 

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 23 ČLOVĚK A JEHO SVĚT A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro dítě se sluchovým postižením. Metodika popisuje výzvy, které tato vzdělávací oblast u dítěte se sluchovým postižením může přinést. K metodice je zpracován pro každý ročník tematický okruh s několika plány hodin.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 24 PRO TŘÍDU, KTERÁ UČÍ
Metodika má za cíl inspirovat k vytváření podnětného vizuální prostředí ve třídě a podpořit tak omezené bezděčné učení dítěte se sluchovým postižením.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 25 HUDEBNÍ VÝCHOVA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
V této metodice najdete tipy a aktivity jak zvládnout hudební výchovu s dítětem se sluchovým postižením.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 26 PESTRÝ SVĚT
Metodika navazuje na e-learning a nabízí celou řadu aktivit, které jsou spojené především s průřezovými tématy Multikulturní výchova a Výchova občana v globálních souvislostech.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

MET 27 ANGLICKÝ JAZYK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Metodika se zaměřuje na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - cizí jazyk a nabízí celou řadu aktivit vhodných pro dítě se sluchovým postižením. Metodika popisuje výzvy, které tato vzdělávací oblast u dítěte se sluchovým postižením může přinést.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 28 JAK NA IDIOMY ANEB CO JSOU PSÍ KUSY
Metodika navazuje na e-learning a nabízí celou řadu aktivit, které se zaměřují na sociokulturní rozměr jazyka. Pragmatická rovina jazyka je pro děti se sluchovým postižením velkou výzvou.

PDF

Metodika, plány hodin, pracovní listy a přílohy v elektronické podobě.

 

 

MET 29 TĚLOCVIK A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Metodika poukazuje na výzvy, se kterými se může dítě se sluchovým postižením potýkat v tělesné výchově a nabízí pro ně řešení. 

PDF

Metodika a plán hodiny v elektronické podobě.

 

 

MET 30 DISTANČNÍ VÝUKA, MULTIMÉDIA A DÍTĚ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Metodika pracuje s prostředím online výuky ve prospěch potřeb dítěte se sluchovým postižením. Metodika je zároveň zdrojem celé řady online interaktivních nástrojů.

PDF

Metodika v elektronické podobě.